دکتر شهرتی فر معاون محترم امنیتی و سیاسی استانداری

    دکترشهرتی فرمعاون محترم امنیتی وسیاسی استانداری نیزدراین راستا کارهای خیرخواهانه دراین استان را ریشه درگذشته های دوراین مردم دانسته ومجموعه خیرین واعمال بشر دوستانه در این استان را، نسبت به سایراستان ها سرآمد شمرده واینگونه عنوان داشتند که بایستی قدردان این نعمت الهی بوده وخداوند متعال را شاکر باشیم. امید براین است که خیرین […]