بازدید گروه موسیقی ماکان بند از موسسه خیریه فیاض بخش تبریز