بازدید دکتر زهرا ساعی ،دکتر ارشدزاده،مدیرعامل و هیئت مدیره موسسه خیریه فیاض بخش تبریز از مددجویان مرکز (روز جهانی معلولین)