مراسم تولد یکی از مددجویان موسسه خیریه فیاض بخش تبریز