عملیات نوسازی ساختمان فیزیوتراپی موسسه خیریه فیاض بخش تبریز