بازدید ریاست محترم شورای اسلامی کلانشهر تبریز و اعضای محترم به همراه شهردارمحترم کلانشهر تبریز