اجرای تاسیسات و موتورخانه بخش فیزیوتراپی و نرده کشی محوطه