سیمان کاری و جدول کشی محوطه بخش فیزیوتراپی موسسه خیریه فیاض بخش تبریز