? بازدید مدیرکل محترم بهزیستی استان آذربایجان شرقی ومدیرعامل محترم موسسه خیریه فیاض بخش تبریز در روز جهانی معلولین از فرشته های زمینی مجتمع بهزیستی فیاض بخش تبریز | بهزیستی فیاض بخش تبریز
header

بازدید مدیرکل محترم بهزیستی استان آذربایجان شرقی ومدیرعامل محترم موسسه خیریه فیاض بخش تبریز در روز جهانی معلولین از فرشته های زمینی مجتمع بهزیستی فیاض بخش تبریز