? ضدعفونی کل اسایشگاه ها ،اشپزخانه ،نانوایی،ساختمان اداری ،نگهبانی ومحوطه توسط وزارت بهداشت ، نیروی انتظامی ، سپاه ، بسیج و ارتش | بهزیستی فیاض بخش تبریز
header

ضدعفونی کل اسایشگاه ها ،اشپزخانه ،نانوایی،ساختمان اداری ،نگهبانی ومحوطه توسط وزارت بهداشت ، نیروی انتظامی ، سپاه ، بسیج و ارتش