? سم پاشی و ضدعفونی آسایشگاه ها ، آشپزخانه ، نانوایی ، انبار ، ساختمان اداری و…..توسط همکاران محترم وزارت بهداشت | بهزیستی فیاض بخش تبریز
header

سم پاشی و ضدعفونی آسایشگاه ها ، آشپزخانه ، نانوایی ، انبار ، ساختمان اداری و…..توسط همکاران محترم وزارت بهداشت