? عملیات ضدعفونی موسسه خیریه فیاض بخش تبریز با همکاری شهرداری منطقه سه و پایگاه مقاومت بسیج شهدای حکم آباد | بهزیستی فیاض بخش تبریز
header

عملیات ضدعفونی موسسه خیریه فیاض بخش تبریز با همکاری شهرداری منطقه سه و پایگاه مقاومت بسیج شهدای حکم آباد