? تخریب گچ های دیوار بخش فیزیوتراپی , نصب جعبه های کلکتور آب سرد و گرم بخش فیزیوتراپی | بهزیستی فیاض بخش تبریز
header

تخریب گچ های دیوار بخش فیزیوتراپی , نصب جعبه های کلکتور آب سرد و گرم بخش فیزیوتراپی