? نخاله برداری از آسایشگاه معلولین شدید و بخش فیزیوتراپی مجتمع توسط کارکنان محترم خدمات شهری شهرداری منطقه ۳ تبریز | بهزیستی فیاض بخش تبریز
header

نخاله برداری از آسایشگاه معلولین شدید و بخش فیزیوتراپی مجتمع توسط کارکنان محترم خدمات شهری شهرداری منطقه ۳ تبریز