راه اندازی درگاه پرداخت اینترنتی سایت موسسه خیریه فیاض بخش تبریز

خیریــن ارجمنــد : از مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ میتوانید مشارکت های مردمی خود را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی سایت موسسه خیریه فیاض بخش تبریز واریز نمائید.