یلدای ۹۷ همراه با مددجویان موسسه خیریه فیاض بخش تبریز