توزیع سبد کالا برای هفتصد خانواده نیازمند ضایع نخاعی توسط موسسه خیریه فیاض بخش تبریز