? بازدید عضو محترم شورای اسلامی کلانشهر تبریز جناب آقای دکتر نیکوخصلت و معاونت محترم فرهنگی هنری شهرداری تبریز ازموسسه خیریه فیاض بخش تبریزدر پنجمین روز سال۱۳۹۷ | بهزیستی فیاض بخش تبریز
header

بازدید عضو محترم شورای اسلامی کلانشهر تبریز جناب آقای دکتر نیکوخصلت و معاونت محترم فرهنگی هنری شهرداری تبریز ازموسسه خیریه فیاض بخش تبریزدر پنجمین روز سال۱۳۹۷