? بازدید شهردار محترم منطقه سه کلانشهر تبریز جناب آقای مهندس موحدنیا ازموسسه خیریه فیاض بخش تبریزدر هشتمین روز سال۱۳۹۷ | بهزیستی فیاض بخش تبریز
header

بازدید شهردار محترم منطقه سه کلانشهر تبریز جناب آقای مهندس موحدنیا ازموسسه خیریه فیاض بخش تبریزدر هشتمین روز سال۱۳۹۷