? یک روز زیبا بنام مادر در فیاض بخش | بهزیستی فیاض بخش تبریز
header

یک روز زیبا بنام مادر در فیاض بخش

مدیر عامل موسسه در این روز با حضور در بخش سالمندان نسیم مهر فیاض بخش با اهداء شاخه گل و هدایایی ، اندوهی را  از قلب  مادران عزیز و تنها زدودند و باری دیگر نور امید و اشتیاق را در چشمان منتظرشان تجلی بخشیدندو ساعتی را پای صحبت مادران بهشتی  نشسته و به درد دل با آنها پرداختند .