ادامه مطلب

یک روز زیبا بنام مادر در فیاض بخش

مدیر عامل موسسه در این روز با حضور در بخش سالمندان نسیم مهر فیاض بخش با اهداء شاخه گل و هدایایی ، اندوهی را  از قلب  مادران عزیز و تنها زدودند و باری دیگر نور امید و اشتیاق را در چشمان منتظرشان تجلی بخشیدندو ساعتی را پای صحبت مادران بهشتی  نشسته و به درد دل […]