بازسازی دیوار و کف بخش معلولین ذهنی وجسمی شدید بعلت ترکیدگی لوله و نشت آب