? دکتر ظهیرنیا ،عضو محترم هیئت مدیره موسسه خیریه فیاض بخش تبریز ضمن خوشامد گویی به مسئولین استانی و خیرین ارجمند در مورد مجتمع بهزیستی فیاض بخش اینگونه بیان کردند : | بهزیستی فیاض بخش تبریز
header

دکتر ظهیرنیا ،عضو محترم هیئت مدیره موسسه خیریه فیاض بخش تبریز ضمن خوشامد گویی به مسئولین استانی و خیرین ارجمند در مورد مجتمع بهزیستی فیاض بخش اینگونه بیان کردند :

 

 

مجتمع بهزیستی شهید دکتر فیاض بخش ، مکانی که با حضور سبز و پر مهر شما عطر آگین شده است   همانند دیگر مراکز استان ها  بنام بنیانگذار بهزیستی کشور شهید بزرگوار دکتر محمد علی فیاض بخش به این نام مفتخر شده است ، در این مرکز عده ای از فرزندان این مرز و بوم که گرفتار قهر طبیعت شده اند و ناخواسته از معلولیت رنج میبرند مرکزی است که از ابتدای تاسیس بعنوان مهمترین مرکز اداره بهزیستی استان به ارئه خدمات به معلولین عزیز مشغول بوده است . از حدود ۶ سال قبل با توجه به سیاست های برون سپاری بهزیستی کشور ابتدا به موسسه انتفاعی واگذار و حدود ۲ سال قبل به موسسه خیریه غیرانتفاعی فیاض بخش واگذار شد.

 

 دکتر ظهیرنیا  توضیحاتی از عملکرد موسسه در دو  سال اخیر  ارئه دادند ، که بصورت  کامل  در سایت  موسسه  تقدیم حضور میگردد.