? دکتر ایرج شهین باهر شهردار محترم کلانشهر تبریز | بهزیستی فیاض بخش تبریز
header

دکتر ایرج شهین باهر شهردار محترم کلانشهر تبریز

 

دکتر ایرج شهین باهر شهردار محترم کلانشهر تبریز ،مردم آذربایجان را خیر خواه ونو ع  دوست  و دارای فرهنگ غنی  شمرد و به  عزم این مردم  خیر تبریز  به شهر بدون گدا مشهور گشته  و  با توجه به اینکه   ۱۰ درصد جمعیت جهان را معلولین تشکیل می دهد اداره چنین مراکزی  همت  خیرین بزرگوار را می طلبد و درخاتمه با خواندن  شعری با مضمون کمک به هم نوع سخنانشان را به اتمام رساندند و برای خیرین ومسئولین محترم وبزرگوار شهرمان آرزوی توفیق روزافزون را خواستند.

بنی آدم اعضای یکدیگرند           که درآفرینش زیک گوهرند

چو عضوی بدرد آورد روزگار        دگر عضوها را نماند قرار

توکز مهنت دیگران  بی غمی         نشاید نامت نهند که آدمی