? مهربانی شما چه رنگی است ؟ | بهزیستی فیاض بخش تبریز
header

مهربانی شما چه رنگی است ؟

 

مشارکت های مردمی موسسه خیریه فیاض بخش تبریز 

مهربانی شما چه رنگی است ؟

شماره حساب موسسه خیریه فیاض بخش تبریز ۱۱ ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۵۵بانک ملت شعبه ابوریحان

شماره کارت حساب موسسه خیریه فیاض بخش تبریز ۴۴۱۳  ۸۷۵۸  ۳۳۷۸  ۶۱۰۴ بانک ملت