تبریز – ابوریحان – انتهای آبادانی مسکن – جنب دانشگاه آزاد – موسسه خیریه فیاض بخش تبریز – کد پستی ۵۱۷۴۷۴۳۱۹۶

۳۴۷۹۵۱۲۰ – ۳۴۷۹۳۶۰۸

۳۴۷۸۶۰۶۰ مشارکت مردمی

۳۴۷۹۹۵۵۷ سفارش بنر

۳۴۷۹۶۱۵۵ مدیریت